Przetargi                                                                                                                                                                                                                                   

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku,

ogłasza przetarg na najem lokali, z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlowo-usługową:
                   

- lokal użytkowy przy ul. Diamentowa 10 w Gdańsku o pow. 89,40 m², w cenie wywoławczej                   15 zł/m² netto,
- lokal użytkowy, przy ul. Rajskiej 14 w Gdańsku o pow. 160,67 m², w cenie wywoławczej                         60 zł/m² netto,
- lokal użytkowy, przy ul. Powstańców Warsz. 3 w Gdańsku, o pow. 32,35 m², w cenie wywoławczej      20 zł/m² netto.


Wszystkie lokale posiadają Świadectwo Charakterystyki Energetycznej.


Do podanej ceny należy doliczyć podatek od nieruchomości oraz opłaty za zużycie mediów.
Oferty w zamkniętych kopertach, zawierające informację na temat prowadzonej działalności oraz proponowanej stawki czynszu za 1 m² netto, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku, do dnia 29.11.2023 r., do godziny 14.00 (wydłużony termin składania).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku, w dniu 30.11.2023 r., o godzinie 12.00.

Szczegółowe informację można uzyskać pod nr tel.: 58-302-30-25 wew. 22 lub 34.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony  na rok 2023, na wykonanie robót elektrycznych w zakresie:•    wymiany rozdzielnic elektrycznych głównych i piętrowych na klatkach schodowych, przewodów zasilających WLZ wraz z przewodami WLZ do lokali mieszkalnych.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.
 
Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 24.10.2023r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2023r. godzina 11.00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony  na rok 2023, w zakresie:

 

  • wykonania izolacji cieplnej stropodachu,
  • wymiany zaworów na instalacji gazowej oraz wymianę zasuw na sieci wodociągowej,
  • wykonania i montażu szlabanu,
  • wykonania i montażu wiaty śmietnikowej.

 Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

 Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 16.10.2023r. do godz. 17.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2023r. godzina 11.00 w biurze Zarządu przy  ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 3, KRS 0000081100, NIP 5830001161 (dalej także: Spółdzielnia), ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Gdańsku – Oruni, obręb 303, u zbiegu ulic Piaskowa i Raduńska, obejmujących działki:

684/21, 687/1, 697/21, 688/29, dla których prowadzona jest KW GD1G/00016720/1,

684/7, 688/5, 688/10, 686/10, dla których prowadzona jest KW GD1G/00017922/4,

686/3, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015951/2,

688/8, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015652/6,

o łącznej powierzchni 5082 m2, z tym, że działki o nr: 687/1 (KW GD1G/00016720/1) i 686/3 (KW GD1G/00015951/2), zabudowane są budynkiem nieczynnej kotłowni, wyłączonej z eksploatacji w roku 2008, posadowionym częściowo na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, o powierzchni 852 m2.

Sprzedaż w/w nieruchomości, nastąpi z ograniczeniami wpisanymi w księgach wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości, które są do wglądu w siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku. 

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości, wynosi 4.459.980,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2023r., w sali narad na parterze budynku siedziby Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Powstańców Warszawskich 3, o godz. 12:00.

W stosunku do działek niezabudowanych, Gmina Miasta Gdańska posiada prawo pierwokupu.

Rada Miasta Gdańska, Uchwałą Nr LX/1553/23 z dnia 30.03.2023r., przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia – rejon ulicy Piaskowej i Wzgórza Ptaszniki w Gdańsku.

Jako wieczysty użytkownik działek o numerach 684/17, 684/19, 684/20, 684/21, 684/7, 686/3, 686/9, 686/10, 687/1, 688/10, 697/21, 688/8, u zbiegu ulic Piaskowa i Raduńska, Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, w dniu 23.05.2023r., wniosła o ustalenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego funkcji mieszkaniowo–usługowej z intensywnością zabudowy 2,0 dla kondygnacji nadziemnych.

Na działce numer 684/21, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00016720/1, zawarta jest umowa dzierżawy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 445.998,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 brutto), w terminie do dnia 10.11.2023r., na rachunek bankowy Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr PKO 25 1020 1811 0000 0902 0014 1689.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium określa § 4 Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wysokość postąpienia w przetargu, wynosi 44.600,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100).


Informacje dodatkowe dotyczące przetargu:

Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z wymogami formalno – prawnymi, zawartymi w Regulaminie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku.

Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 5 Regulaminu, należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 19 (I piętro), najpóźniej w terminie do dnia 10.11.2023r.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nastąpi w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Spółdzielni, uprawnia Zarząd Spółdzielni  do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Spółdzielni, zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.   

                                                                Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku,

                                                ogłasza przetarg na najem następujących lokali, z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlowo- usługową:


-lokal użytkowy, przy ul. Rajskiej 14 w Gdańsku, o pow. 160,67 m²,  w cenie wywoławczej                 60,00 zł/m² netto,   EK=237,40 kWh (m²-rok),
-lokal użytkowy, przy ul. Kolonia Zręby 14 w Gdańsku, o pow.169,60 m², w cenie wywoławczej        25,00 zł/m² netto,   EK=251,50 kWh (m²-rok),
-lokal użytkowy, przy ul. Spadzistej 5 w Gdańsku, o pow. 182,20 m², w cenie wywoławczej                25,00zł/m² netto,    EK=172,80 kWh (m²-rok),
-lokal użytkowy, przy ul. Powstańców Warsz. 3 w Gdańsku, o pow. 11,39 m², w cenie wywoławczej   20,00zł/m²netto,  EK=152,30 kWh (m²-rok).

Do podanej ceny, należy doliczyć podatek od nieruchomości oraz opłaty za zużycie mediów.
Oferty w zamkniętych kopertach, zawierające informacje na temat prowadzonej działalności oraz proponowanej stawki czynszu za 1 m² netto, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku, do dnia 28.09.2023 r., do godziny 14.00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku,  w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 58 302-30-25 wew. 22 lub 56.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.                                                                                                                                        


 

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z radiowym odczytem, w zasobach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.    


Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel.(58) 302-30-25  wew. 12. 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia drogą email, od dnia 16.08.2023r., po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.   

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 28.08.2023 r. do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 12.00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku. 


Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony   na rok 2023, w zakresie:

•    roboty remontowo-budowlane – remont boksów piwnicznych,
•    roboty instalacyjne – sanitarne,
•    wykonanie i montaż wiat śmietnikowych.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.
 
Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 18.08.2023r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2023r. godzina 12.00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 3, KRS 0000081100, NIP 5830001161 (dalej także: Spółdzielnia), unieważnia nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Gdańsku – Oruni, obręb 303, u zbiegu ulic Piaskowa i Raduńska, obejmujących działki, o łącznej powierzchni 5082 m2

684/21, 687/1, 697/21, 688/29, dla których prowadzona jest KW GD1G/00016720/1

684/7, 688/5, 688/10, 686/10, dla których prowadzona jest KW GD1G/00017922/4

686/3, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015951/2

688/8, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015652/6

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku, wadium wpłacone przez uczestników przetargu, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych, od dnia unieważnienia przetargu. 


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 3, KRS 0000081100, NIP 5830001161 (dalej także: Spółdzielnia), ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Gdańsku – Oruni, obręb 303, u zbiegu ulic Piaskowa i Raduńska, obejmujących działki:

684/21, 687/1, 697/21, 688/29, dla których prowadzona jest KW GD1G/00016720/1

684/7, 688/5, 688/10, 686/10, dla których prowadzona jest KW GD1G/00017922/4

686/3, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015951/2

688/8, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015652/6

o łącznej powierzchni 5082 m2, z tym, że działki o nr: 687/1 (KW GD1G/00016720/1) i 686/3 (KW GD1G/00015951/2), zabudowane są budynkiem nieczynnej kotłowni, wyłączonej z eksploatacji w roku 2008, posadowionym częściowo na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, o powierzchni 852 m2.

Sprzedaż w/w nieruchomości, nastąpi z ograniczeniami wpisanymi w księgach wieczystych, prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości, które są do wglądu w siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości, wynosi 4.459.980,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023r., w sali narad na parterze budynku siedziby Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Powstańców Warszawskich 3, o godz. 12:00.

W stosunku do działek niezabudowanych, Gmina Miasta Gdańska posiada prawo pierwokupu.

Na działce numer 684/21, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00015951/2, zawarta jest umowa dzierżawy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 44.599,80 zł (słownie czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100 brutto), w terminie do dnia 26.06.2023r., na rachunek bankowy Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr PKO 25 1020 1811 0000 0902 0014 1689.

Wysokość postąpienia w przetargu, wynosi 4.460,00 zł ( słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych).

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu:

Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z wymogami formalno - prawnymi zawartymi w Regulaminie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku, z dnia 23 czerwca 2022r.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nastąpi w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Spółdzielni, uprawnia Zarząd Spółdzielni do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Spółdzielni, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23 czerwca 2022 r. Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie utrzymania czystości i porządku w częściach wspólnych nieruchomości oraz terenów zewnętrznych w rejonie ul. Siennickiej 3,4 w Gdańsku.


Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 12.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.
 
Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 11.05.2023r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2023r. o godzinie 10.00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na rok 2023, w zakresie:

  • świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych wraz z inwentaryzacją lokali użytkowych.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 11.04.2023r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2023r. godzina 9:00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na rok 2023, w zakresie:

  • roboty remontowo-budowlane – malowanie klatek schodowych i piwnic, remonty boksów piwnicznych
  • roboty remontowo-budowlane – kapitalne remonty balkonów
  • roboty instalacyjne – sanitarne

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 15.12.2022r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022r. godzina 10.00. w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.